تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۸۰۳۷۸۶۳ - ۸۸۶۱۹۳۱۰ - ۰۲۱

Medical Study

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

آیین نامه انتقال دانشجویان رشته های پزشکی به ایران


اطلاعات-تکمیلی
۱۳۹۷/فروردین/۲۷ تعداد بازدید: 2,625

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور(پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) در شصت و دومین جلسه مورخ ۹۴/۱۰/۲۰ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در ۱۳ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رسید. این آئین نامه جهت کلیه دانشجویانی که از سال ۲۰۱۷ میلادی تحصیل خود را در دانشگاه های خارج از کشور آغاز خواهند نمواد لازم الاجرا می باشد و با ابلاغ آن کلیه مصوبات و آیین نامه های مغایر برای مشمولین این آیین نامه ملغی می گردد.

ماده ۱: مقدمه و هدف

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور(پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) در شصت و دومین جلسه مورخ ۹۴/۱۰/۲۰ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در ۱۳ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب رسید. این آئین نامه جهت کلیه دانشجویانی که از سال ۲۰۱۷ میلادی تحصیل خود را در دانشگاه های خارج از کشور آغاز خواهند نمواد لازم الاجرا می باشد و با ابلاغ آن کلیه مصوبات و آیین نامه های مغایر برای مشمولین این آیین نامه ملغی می گردد.

ماده ۲: تعاریف

۱-۲ دانشگاه: منظور از دانشگاه در این آئین نامه دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی معتبر خارج از کشور، اعم از دولتی و غیردولتی است.

۲-۲ نظام واحدی: دوره های تحصیلی است که در آن دروس به صورت واحدی در نیمسال تحصیلی ارائه می شوند.

۳-۲ نظام سالیانه: نظام آموزشی است که در آن دروس به صورت پیوسته (غیر واحدی) در یک سال تحصیلی ارائه می گردند.

۴-۲ پردیس خودگردان: منظور از پردیس های خودگردان، شعب بین الملل سابق دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور می باشد که مجوز شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی را اخذ نموده اند.

ظرفیت مازاد: آن دسته از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که فاقد پردیس خودگردان می باشند، و طبق ضوابط مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مجاز هستند دانشجوی مازاد ظرفیت پذیرش نمایند. مجاز بودن دانشگاه یا دانشکده مذکور به اخذ ظرفیت مازاد جهت هر سال تحصیلی، در دفترچه کنکور سراسری همان سال قید می گردد.

ماده ۳: انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاههای داخل کشور (در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آئین نامه، ارائه مدارک مورد تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء و موافقت شورای انتقال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۱-۳ پذیرش صرفاً در پردیس خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی کشور یا در قالب ظرفیت مازاد اعلام شده در دفترچه کنکور سراسری همان سال و یا در دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر می باشد.

۲-۳ دانشجویانی که در خارج از کشور در مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و… ) به تحصیل اشتغال دارند، در صورت احراز شرایط انتقال، فقط در همان مقطع تحصیلی یا مقطع پایین تر در دانشگاههای داخل کشور مجاز به ادامه تحصیل می باشند.

۳-۳ دانشجویانی که حداقل شرایط لازم برای انتقال در مقطع تحصیلی خود را ندارند، به شرط داشتن شرایط و معدل مقطع تحصیلی پائین تر میتوانند به مقطع پایین تر منتقل شوند.

الف – شرایط عمومی

ماده ۴: شرایط عمومی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج یه دانشگاههای داخل کشور (پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد ) به شرح ذیل است:

۱-۴ خروج قانونی از کشور

۲-۴ مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضی با توجه به آخرین مصوبات شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی قابل دسترس در سایت مرکز خدمات آموزشی http://edd.behdasht.gov.ir

۳-۴  نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ و دانشگاههای داخلی از نظر مقررات آموزشی و نظام وظیفه

تبصره ۱: انتقال از دانشگاههایی که نام آنها در لیست دانشگاههای مورد تایید از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی باشد، ممنوع است.

تبصره ۲: صرفاً در خصوص فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران که کشور محل خدمت والدین فاقد دانشگاه مورد تایید از نظر وزارت متبوع می باشد، تصمیم گیری به عهده شورای انتقال می باشد.

۴-۴ دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله و یا دیپلم ۱۱ ساله متوسطه و گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آنها به تایید وزارت آموزش و پرورش در رشته های علوم تجربی و یا ریاضی فیزیک الزامی است.

تبصره ۱: مدارک ارزشیابی شده دیپلم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی صرفاً در خصوص افرادی که قبل از سن ۱۸ سالگی در خارج از کشور حضور داشته اند، قابل پذیرش می باشد

تبصره ۲: صرفاً مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی که قبل از شروع به تحصیل در دانشگاه مبدأ أخذ شده است قابل استناد می باشد .

۵-۴ دارا بودن مدرک تحصیلی هر دوره برای ورود به دوره بعد، که مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

ب – شرایط اختصاصی

ماده ۵: شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج از کشور در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است :

۱-۵ مقطع کاردانی

الف) میانگین کل نمرات امتحانات پایان دوره متوسطه ۱۲ ساله یا دیپلم ۱۱ ساله و دوره پیش دانشگاهی نباید کمتر از ۱۳ باشد

ب) دانشجو می بایست حداقل ۱۸ واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۳ در مقطع کاردانی در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

۲-۵ مقطع کارشناسی پیوسته

الف) میانگین کل نمرات امتحانات پایان دوره متوسطه ۱۲ ساله یا دیپلم ۱۱ ساله و دوره پیش دانشگاهی نباید کمتر از ۱۴ باشد.

ب) دانشجوی می بایست حداقل ۱۸ واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

۳-۵ مقطع کارشناسی ناپیوسته

الف) میانگین کل نمرات پایان دوره کاردانی نباید کمتر از ۱۳ باشد.

ب) دانشجو می بایست حداقل ۳۶ واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سـالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

۴-۵ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

الف) میانگین کل نمرات مقطع کارشناسی نباید کمتر از ۱۵ باشد.

ب) دانشجو می بایست حداقل ۱۶ واحد درسی در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین ۱۵ در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

تبصره: انتقال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از دانشگاههایی که فاقد مرحله آموزشی هستند و فقط مرحله پژوهشی دارند ممنوع است.

۵- مقطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی)

الف) میانگین نمرات کتبی دیپلم متوسطه نباید کمتر از ۱۶ و میانگین کل دیپلم متوسطه پایان دوره ۱۲ ساله و یا دیپلم ۱۱ ساله و دوره پیش دانشگاهی نباید کمتر از ۱۷ باشد.

تبصره ۱: در صورت عدم احراز حد نصاب میانگین کل دیپلم، چنانچه متقاضی دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی مرتبط با گروه پزشکی باشد، میانگین کل نمرات مقاطع مذکور به ترتیب ۱۶ و ۱۵ قابل قبول می باشد.

تبصره ۲: دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داخل کشور از شرط معدل دیپلم و پیش دانشگاهی معاف می باشند.

ب) دانشجو می بایست حداقل ۷۲ واحد درسی مرتبط در نظام واحدی یا معادل آن در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات ۱۵ در دوره دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

تبصره ۱: کشورهایی که سیستم نمره دهی آنها هم طراز با سایر کشورها نباشد، حداقل میانگین کل نمرات واحدهای پذیرفته شده آنان در (شورای انتقال) تعیین می گردد.

تبصره ۲: انتقال دانشجویانی که در مقطع B.Pharm رشته داروسازی به تحصیل اشتغالی دارند به رشته مذکور در دانشگاههای داخل کشور امکانپذیر نمی باشد.

ج) برای انتقال همسر و فرزندان اعضاء هیات علمی (دارای حکم رسمی قطعی یا آزمایشی از دانشگاههای داخل تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی) و فرزندان مأمورین ثابت و رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران شاغل به خدمت در خارج از کشور، ضمن رعایت سایر شرایط جهت متقاضیان دوره دکترای عمومی گذراندن حداقل ۳۶ واحد درسی در نظام واحدی و یا یکسال تحصیلی در نظام سالانه در دانشگاه مبدا لازم است.

تبصره : کسر تعداد واحدهای گذرانده شده تا سقف حداکثر ۵۰ درصد واحدهای موضوع بندهای ۵-۱، ۵-۲،  و ۵-۴ به شرط تائید شورای انتقال برای مشمولین بند ج قابل قبول است.

ماده ۶: شرایط انتقال دانشجویان ایرانی دوره دکترای تخصصی (Ph.D) از خارج به داخل کشور به شرح ذیل است:

۱-۶ دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی از دانشگاههای معتبر و مورد تائید وزارت متبوع

۲-۶ معدل پایان دوره مقطع قبلی آنان (کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی ) از ۱۵ کمتر نباشد .

۳-۶ دانشجویان دوره دکترای تخصصی (PhD) خارج از کشور در صورتی که برنامه آموزشی دوره PhD آنان در خارج همانند برنامه آموزشی PhD داخل کشور دارای دو مرحله آموزشی (COURSE WORK) و پژوهشی باشد، میتوانند به دوره های دکتری تخصصی (PhD) منتقل شوند منوط به آنکه دروس مربوط به مرحله اول را به اتمام رسانده و در امتحان جامع خارج از کشور شرکت و موفق به اخذ حداقل نمره ۱۵ گردند و در صورتی که دانشگاه مبداً فاقد امتحان جامع باشد، به مرحله پژوهش رسیده باشند. (پروپوزال ارائه شده، به تصویب دانشگاه مبداً رسیده باشد).

۴-۶ دانشجویان دوره دکترای پژوهشی (PhD by Research) شاغل به تحصیل دریکی از دانشگاههای مورد تائید وزارت متبوع، در صورت حضور تمام وقت در خارج از کشور در دانشگاه مربوطه به مدت حداقل ۲ سال و گزارش پیشرفت موفقیت آمیز پایان نامه، امکان انتقال به دوره های دکتری پژوهشی داخل کشور را دارند.

تبصره : این دانشجویان صرفاً مجاز به تحصیل در مراکز تحقیقاتی دارای مجوز تربیت دانشجوی دکتری پژوهشی (PhD by Research) از وزارت متبوع می باشند.

۵-۶ دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح ذیل قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد جهت اینگونه داوطلبان ضروری است:

الف) MCHE حداقل نمره ۵۰
ب) TOEFL حداقل نمره ۴۸۰
ج) IELTS حداقل نمره ۵ (مدرک آکادمیک)
د) MELAB حداقل نمره ۷۰
ه) TOLIMO حداقل نمره ۴۸۰
و) MHLE حداقل نمره ۵۰

* نمرات آزمون IBT) TOEFL و CBT) طبق جدول معادل سازی موسسه .E.T.S محاسبه می گردد.

۶-۶ در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکترای تخصصی (PhD) به تشخیص استاد راهنما برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند.

تبصره : مربیان رسمی عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در صورت داشتن سایر شرایط با گذراندن حداقل ۱۴ واحد درسی یا یکسال تحصیلی در نظام سالیانه می توانند منتقل شوند.

ماده ۷: شرایط انتقال دانشجویان بورسیه مقطع PhD شاغل به تحصیل در خارج از کشور در صورت تائید شورای اجرایی بورس براساس آئین نامه تبدیل بورس خارج به داخل خواهد بود.

شرایط انتقال دستیاران رشته های تخصصی بالینی

ماده ۸: انتقال دستیاران بالینی ورودیهای قبل از سال های ۲۰۰۸ میلادی در حیطه مصوبات شورایعالی ارزشیابی می باشد. انتقال دستیاران ورودیهای سال ۲۰۰۸ میلادی و به بعد ممنوع و از حیطه اختیارات شورای انتقال و شمول این آئین نامه خارج می باشد.

ماده ۹: درخواست انتقال به همراه مدارک لازم باید قبل از شروع نیمسال تحصیلی که داوطلب قصد انتقال دارد از طریق ثبت نام در سامانه انتقال مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس edd.bchdasht.gov.ir ارسال شود.

تبصره ۱: فقط مدارک تحصیلی رسمی که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۲: انتقال دانشجویانی که دارای سیت تحصیلی (مبادلات و موافقت نامه های فرهنگی بین دول) میباشند به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور ممنوع است.

۱-۹ درخواست متقاضیان انتقال در شورایی به نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود، مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد دانشگاههای علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی نتقاضیان، نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.

۲-۹ درخواست انتقال رسیده برای هر سال تحصیلی صرفاً برای همان سال معتبر است.

۳-۹ متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشند، دانشجو محسوب نمی شوند و به تقاضای اینگونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴-۹ اخذ پذیرش از پردیس های خودگردان ، ظرفیت مازاد دانشگاههای علوم پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی، به عهده دانشجو است.

۵-۹ موافقت شورای انتقال، حداکثر تا دو سال تحصیلی جهت اخذ پذیرش معتبر می باشد.

۶-۹ پذیرش قطعی متقاضیان پذیرفته شده در شورای انتقال منوط به تائید صلاحیت عمومی آنان از سوی هسته تحقیق و نظردهای دانشگاه پذیرنده است.

ماده ۱۰: شورای انتقال متشکل از اعضاع ذیل است :

۱-۱۰ معاون آموزشی وزارت متبوع (رئیس شورا)

۲-۱۰ رئیس مرکز خدمات آموزشی (دبیر شورا)

۳-۱۰ معاون دانشجویان و دانش آموختگان داخل مرکز خدمات آموزشی

۴-۱۰ معاون دانشجویان و دانش آموختگان خارج مرکز خدمات آموزشی

۵-۱۰ سه نفر از معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی دارای هیات ممیزه به انتخاب معاون آموزشی وزارت متبوع

۶-۱۰ دبیران شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، شورای آموزشی داروسازی و تخصصی و شورای آموزش پزشکی عمومی

ماده ۱۱: ادامه تحصیل دانشجویان انتقالی خارج از کشور به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان داخل است.

۱-۱۱ به منظور تطبیق واحد دانشجویان براساس سرفصل دروس رشته تحصیلی شورایی به نام شورای تطبیق واحد در دانشگاهها تشکیل میگردد که ترکیب آن عبارت است از:

۱) معاون آموزشی دانشگاه(رئیس شورا)

۲) مدیر امور آموزشی دانشگاه

۳) یکی از اعضاء هیات علمی به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه

۴) معاونین آموزشی دانشکده ها (برحسب رشته متقاضی)

۵) سه نفر از اعضاء هیات علمی مرتبط (ترجیحاً از گروههای علوم پایه) به انتخاب رئیس شورا

تبصرہ: دبیر شورا از بین اعضاء توسط رئیس شورا انتخاب می شود.

۲-۱۱ بعد از پذیرش انتقال توسط شورای انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه توسط دانشجو و معرفی وی از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دانشگاه، تطبیق واحدهای درسی دانشجو براساس سرفصل دروس رشته تحصیلی مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی به عهده شورای تطبیق واحد دانشگاه مقصد است.

۳-۱۱ ملاک تعیین تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدأ، صرفاً دروس دانشگاهی است.

۴-۱۱ دروسی که از نظر ساعت و محتوای آن ۸۰٪ با برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مطابقت دارند و نمرات آنها حداقل ۱۲ است با تائید گروه آموزشی مربوطه، به شورای تطبیق واحد دانشگاه، ارسال خواهد شد.

۵-۱۱ اگر تعدادی از واحدهای گذرانده شده دانشجو به هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی او در مقطع پایین تر پذیرفته شده باشد، این واحدها در مقطع بالاتر قابل محاسبه نیستند.

۶-۱۱ میانگین کل نمرات دروس پذیرفته شده دانشجو در کارنامه وی ثبت و در میانگین نهایی او مورد محاسبه قرار می گیرد.

تبصره ۱: رعایت کلیه شرایط اجرایی و شرایط فراغت از تحصیل دانشجو برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره ۲: حداکثر مدت مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگان دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) به ازاء هر ۱۴ واحد درسی باقیمانده یک نیمسال تحصیلی است. برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی(PhD) حداکثر طول مدت تحصیل توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و طبق آیین نامه های آموزشی دوره مربوطه تعیین می گردد.

ماده ۱۲: در خصوص انتقال افراد با موارد خاص ذیل ، شورای انتقال تصمیم گیری خواهد نمود:

الف)  برای دانشجویانی که به دلایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از کشور محل تحصیل خود اخراج شده و این امر به تائید سرپرستی های دانشجویی و نمایندگی های علمی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا شورای امنیت ملی رسیده باشد.

ب) دانشجویانی که پس از شروع به تحصیل مبتلا به بیماری صعب العلاج شده اند و این موضوع به تائید شورایعالی پزشکی وزارت متبوع رسیده باشد.

ج) دانشجویانی که پس از اشتغال به تحصیل در خارج از کشور، به دلایلی دارای حکم کفالت از مراجع ذیصلاح قانونی شوند.

د) موارد پیش بینی نشده به دستور وزیر

ماده ۱۳: دانشجویان انتقالی از خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود طبق مصوبات هیات امناء دانشگاه می باشند و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

این آیین نامه در ۱۳ ماده و ۱۷ تبصره در شصت و دومین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ به تصویب رسیده و جهت کلیه دانشجویانی که از سال ۲۰۱۷ میلادی تحصیل خود را در دانشگاههای خارج از کشور آغاز می کنند، لازم الاجرا می باشد و با ابلاغ این آیین نامه کلیه مصوبات و آئین نامه های مغایر قبلی برای مشمولین این آئین نامه ملغی می باشد.

سوالات کاربران

سوال خود را در این قسمت بپرسید:

 1. امیرحسین مرادی گفت:

  سلام وقت بخیر
  ببخشید شما اطلاعی در مورد انتقالی از طریق کفالت دارین ؟

  1. آقای مرادی
   سلام
   این موارد رو باید مستقیم با وزارت بهداشت چک کنید

 2. شبنم زمانی گفت:

  سلام من تا سال ۴ پزشکی بلاروس درس خوندم اما از سال ۲۰۱۵ تا الان وقفه افتاده، میتونم از سال دیگه واسه ادامه تحصیل همین ایران انتقالی بگیرم وادامه بدم و نمرات درسی دانشگاه از چند به بالا قابل قبوله؟

  1. سلام
   برای این مورد به کارشناسان وزارت بهداشت مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *