تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۸۰۳۷۸۶۳ - ۸۸۶۱۹۳۱۰ - ۰۲۱

Medical Study

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت


دانشگاههای-مورد-تایید-وزارت-بهداشت
۱۳۹۷/فروردین/۲۷ تعداد بازدید: 2,864

￾۰۶۲۸￾۰۶۳۱ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۳￾۰۶۲۷￾۰۶۳۳ ￾۰۶۴۵￾۰۶۳۵￾۰۶۴۸￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۲a ￾۰۶۲f￾۰۶۴۸￾۰۶cc￾۰۶۳۳￾۰۶۲a ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۲۸￾۰۶cc￾۰۶۳۳￾۰۶۲a ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۷e￾۰۶۴۶￾۰۶۲c￾۰۶۴۵￾۰۶cc￾۰۶۴۶￾۰۰a0￾۰۶۲c￾۰۶۴۴￾۰۶۳۳￾۰۶۴۷ ￾۰۶۳۴￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲۷￾۰۶۴a ￾۰۶۳۹￾۰۶۲۷￾۰۶۴۴￾۰۶۴a ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶۴a￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴a ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲e￾۰۰a01396/6/21￾۰۰a0￾۰۶۰c ￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷ ￾۰۶۲۸￾۰۶۳۱￾۰۶۳۱￾۰۶۳۳￾۰۶cc ￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶cc ￾۰۶a9￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۴￾۰۶۴۶￾۰۶۲۷￾۰۶۳۳￾۰۶cc ￾۰۶۴۵￾۰۶۲f ￾۰۶۴۶￾۰۶۳۸￾۰۶۳۱ ￾۰۶۴۸￾۰۶۳۲￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۲a ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۷￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۳۴￾۰۶۲a ￾۰۶۲f￾۰۶۳۱￾۰۶۴۵￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶ ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۲۲￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴ ￾۰۶۷e￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶a9￾۰۶cc ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۲f￾۰۶۳۱ ￾۰۶۴۶￾۰۶۳۸￾۰۶۳۱ ￾۰۶af￾۰۶۳۱￾۰۶۴۱￾۰۶۲a￾۰۶۴۶ ￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۳۴￾۰۶af￾۰۶۲۷￾۰۶۴۷ ￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶cc ￾۰۶۲۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲a￾۰۶۳۱ QS ￾۰۶۴۸ Times ￾۰۶۴۸ Shanghai￾۰۶۰c￾۰۰a0￾۰۶۴۴￾۰۶cc￾۰۶۳۳￾۰۶۲a ￾۰۶۴۶￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶cc￾۰۶cc ￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۳۴￾۰۶af￾۰۶۲۷￾۰۶۴۷￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶cc ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲f ￾۰۶۲a￾۰۶۲۷￾۰۶cc￾۰۶cc￾۰۶۲f ￾۰۶۴۸￾۰۶۳۲￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۲a ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۷￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۳۴￾۰۶۲a￾۰۰a0￾۰۶۲c￾۰۶۴۷￾۰۶۲a￾۰۰a0￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۴۸￾۰۶۲f￾۰۶cc ￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶cc ￾۰۶۳۳￾۰۶۲۷￾۰۶۴۴ ۲۰۱۸-۲۰۱۹￾۰۰a0￾۰۶۲f￾۰۶۳۱ ￾۰۶۳۱￾۰۶۳۴￾۰۶۲a￾۰۶۴۷ ￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶cc ￾۰۶۴۵￾۰۶۳۱￾۰۶۲۸￾۰۶۴۸￾۰۶۳۷ ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۷ ￾۰۶۳۹￾۰۶۴۴￾۰۶۴۸￾۰۶۴۵ ￾۰۶۷e￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶a9￾۰۶cc ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۷ ￾۰۶۳۴￾۰۶۳۱￾۰۶۲d ￾۰۶۳۲￾۰۶cc￾۰۶۳۱ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۹￾۰۶۴۴￾۰۶۲۷￾۰۶۴۵ ￾۰۶۴۵￾۰۶cc ￾۰۶af￾۰۶۳۱￾۰۶۲f￾۰۶۲f. ￾۰۶۴۴￾۰۶۲۷￾۰۶۳۲￾۰۶۴۵ ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۷ ￾۰۶۳۰￾۰۶a9￾۰۶۳۱ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۳￾۰۶۲a ￾۰۶۲۷￾۰۶cc￾۰۶۴۶ ￾۰۶۴۴￾۰۶cc￾۰۶۳۳￾۰۶۲a ￾۰۶۳۳￾۰۶۲۷￾۰۶۴۴￾۰۶cc￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۴۷ ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲f ￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۳۲￾۰۶۲۸￾۰۶cc￾۰۶۴۶￾۰۶cc ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۳۲￾۰۶۴۶￾۰۶af￾۰۶۳۱￾۰۶cc ￾۰۶۴۲￾۰۶۳۱￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱ ￾۰۶af￾۰۶۳۱￾۰۶۴۱￾۰۶۲a￾۰۶۴۷ ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۲ ￾۰۶۳۳￾۰۶۲۷￾۰۶۴۴ ￾۰۶۲a￾۰۶۲d￾۰۶۳۵￾۰۶cc￾۰۶۴۴￾۰۶cc ￾۰۶۴۵￾۰۶۳۰￾۰۶a9￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱ ￾۰۶۳۵￾۰۶۳۱￾۰۶۴۱￾۰۶۲۷￾۰۶۴b ￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۳۴￾۰۶af￾۰۶۲۷￾۰۶۴۷￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶cc ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۲c￾۰۶۴۸￾۰۶۲f ￾۰۶۲f￾۰۶۳۱ ￾۰۶۲۷￾۰۶cc￾۰۶۴۶ ￾۰۶۴۴￾۰۶cc￾۰۶۳۳￾۰۶۲a ￾۰۶۲c￾۰۶۴۷￾۰۶۲a ￾۰۶۲۷￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۵￾۰۶۴۷ ￾۰۶۲a￾۰۶۲d￾۰۶۳۵￾۰۶cc￾۰۶۴۴ ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲f ￾۰۶۲a￾۰۶۲۷￾۰۶cc￾۰۶cc￾۰۶۲f ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۸￾۰۶۲f￾۰۶۴۷ ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۴۵￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶a9 ￾۰۶۳۵￾۰۶۲۷￾۰۶۲f￾۰۶۳۱￾۰۶۴۷ ￾۰۶۳۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴۲ ￾۰۶۳۶￾۰۶۴۸￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۳۷ ￾۰۶۴۲￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴۴ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶cc￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶cc ￾۰۶۴۵￾۰۶cc ￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۳۴￾۰۶۲f.

￾۰۶۲a￾۰۶۳۰￾۰۶۴۳￾۰۶۳۱ ۱:￾۰۰a0￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۳۴￾۰۶af￾۰۶۲۷￾۰۶۴۷￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶۴a ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۲c￾۰۶۴۸￾۰۶۲f ￾۰۶۲f￾۰۶۳۱ ￾۰۶۴۴￾۰۶۴a￾۰۶۳۳￾۰۶۲a ￾۰۶۴۸￾۰۶۳۲￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۲a ￾۰۶۴۵￾۰۶۲a￾۰۶۲۸￾۰۶۴۸￾۰۶۳۹ ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۳۱￾۰۶۲a￾۰۶۲۸￾۰۶۴۷ ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۶￾۰۶۲f￾۰۶۴a ￾۰۶۴۱￾۰۶۴۸￾۰۶۴۲￾۰۶۰c ￾۰۶۳۵￾۰۶۳۱￾۰۶۴۱￾۰۶۲۷ ￾۰۶۲f￾۰۶۳۱ ￾۰۶۴۳￾۰۶۳۴￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۵￾۰۶۴۴￾۰۶۴a ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲f ￾۰۶۲a￾۰۶۲۷￾۰۶۴a￾۰۶۴a￾۰۶۲f ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۸￾۰۶۲f￾۰۶۴۷ ￾۰۶۴۸ ￾۰۶۳۴￾۰۶۳۹￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۲a ￾۰۶۲۷￾۰۶۴a￾۰۶۴۶ ￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۳۴￾۰۶af￾۰۶۲۷￾۰۶۴۷￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷ ￾۰۶۲f￾۰۶۳۱ ￾۰۶۳۳￾۰۶۲۷￾۰۶۴a￾۰۶۳۱ ￾۰۶۴۳￾۰۶۳۴￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷ ￾۰۶۴۲￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴۴ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶۴a￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴a ￾۰۶۴۶￾۰۶۴۵￾۰۶۴a￾۲۰۰c￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۳۴￾۰۶۲f.

￾۰۶۲a￾۰۶۳۰￾۰۶۴۳￾۰۶۳۱ ۲:￾۰۰a0￾۰۶۲c￾۰۶۴۷￾۰۶۲a ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶۴a￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴a ￾۰۶۴۵￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۴۳ ￾۰۶۲a￾۰۶۲d￾۰۶۳۵￾۰۶۴a￾۰۶۴۴￾۰۶۴a ￾۰۶۲e￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۲c ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۲ ￾۰۶۴۳￾۰۶۳۴￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱ ￾۰۶۰c ￾۰۶۳۹￾۰۶۴۴￾۰۶۲۷￾۰۶۴۸￾۰۶۴۷ ￾۰۶۲۸￾۰۶۳۱ ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲f ￾۰۶۲a￾۰۶۲۷￾۰۶۴a￾۰۶۴a￾۰۶۲f ￾۰۶۲۸￾۰۶۴۸￾۰۶۲f￾۰۶۴۶ ￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۳۴￾۰۶af￾۰۶۲۷￾۰۶۴۷￾۰۶۰c ￾۰۶۳۱￾۰۶۳۹￾۰۶۲۷￾۰۶۴a￾۰۶۲a ￾۰۶۳۶￾۰۶۴۸￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۳۷ ￾۰۶۲۲￾۰۶۴a￾۰۶۴a￾۰۶۴۶ ￾۰۶۴۶￾۰۶۲۷￾۰۶۴۵￾۰۶۴۷ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶۴a￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴a ￾۰۶۴۵￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۴۳ ￾۰۶۲۷￾۰۶۴۴￾۰۶۳۲￾۰۶۲۷￾۰۶۴۵￾۰۶۴a ￾۰۶۴۵￾۰۶۴a￾۲۰۰c￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۳۴￾۰۶۲f.

￾۰۶۲۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲۷￾۰۶۳۳￾۰۶۲۷￾۰۶۳۳ ￾۰۶۴۵￾۰۶۳۵￾۰۶۴۸￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۲a ￾۰۶۳۴￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲۷￾۰۶۴a￾۰۶۳۹￾۰۶۲۷￾۰۶۴۴￾۰۶۴a ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶۴a￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴a ￾۰۶۴۵￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۲e 90/9/20￾۰۰a0￾۰۶۲f￾۰۶۴۸￾۰۶۳۱￾۰۶۴۷￾۲۰۰c￾۰۶۴۷￾۰۶۲۷￾۰۶۴a ￾۰۶۴۳￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۴￾۰۶۴۶￾۰۶۲۷￾۰۶۳۳￾۰۶۴a ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۴￾۰۶۲f ￾۰۶۳۵￾۰۶۳۱￾۰۶۴۱￾۰۶۲۷￾۰۶۴b By Research ￾۰۶۴۲￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴۴ ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶۴a￾۰۶۲۷￾۰۶۲۸￾۰۶۴a ￾۰۶۴۶￾۰۶۴۵￾۰۶۴a￾۲۰۰c￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷￾۰۶۳۴￾۰۶۴۶￾۰۶۲f.

University Buenos Aires (UBA) .1

University National the Rosario (UNR) .2

۱. University of Cape Town

۲. University of the Witwatersrand

۳. Stellenbosch University

۴. University of Kwazulu-Natal

۵. University of Pretoria

۱. University Heidelberg

۲. Humboldt University Zu Berlin

۳. Ludwig Maximilians University Munchen

۴. University Frankfurt am Main

۵. Eberhard Krls University Tubingen

۶. Hannover Medical School

۷. University Bonn

۸. University Munster

۹. RWTH Aachen University

۱۰. Albert Ludwigs University Freiburg

۱۱. University of Humburg

۱۲. Free University Berlin

۱۳. University of Gottingen

۱۴. Julius Maximilians University Wuerzburg

۱۵. University Erlangen Nurnberg

۱۶. University of Cologne

۱۷. Johannes Gutenberg University Mainz

۱۸, University Dusseldorf

۱۹. University Ulm.

۲۰. Christian Albrechts University Zu Kiel

۲۱. Philipps University Marburg

۲۲. University of Duisburg Essen

۲۳. University of Leipzig

۲۴. University of Regensburg

۲۵. University Giessen

۲۶. Martin Luther University Halle Wittenberg

۲۷. Ruhr University Bochum

۲۸. University des Saarlandes

۲۹. University Jena

۳۰. Bielefeld University

۳۱. University of Greifswald

۳۲. University of Munich

۳۳. Charite University Medicine Berlin

۳۴. Univerity of rostock

۱. University of Michigan

۲. New York University (NYU).

۳. Harvard University

۴. University of North Carolina,Chape Hill

۵. University of Washington

۶. University of California, Los Angeles (UCLA)

۷. University of Pennsylvania

۸. Boston University

۹. University of California, San Francisco

۱۰. Columbia University

۱۱. University of Lowa

۱۲. University of Southern California

۱۳. The Ohio State University

۱۴. University of Minnesota

۱۵. University of Florida

۱۶. Stanford University

۱۷. Johns Hopkins University

۱۸. Yale University

۱۹. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

۲۰. Duke University

۲۱. University of California, San Diego (UCSD)

۲۲. Washington University in St. Louis

۲۳. University of Chicago

۲۴. Cornell University

۲۵. Mayo Medical University

۲۶. Baylor College of Medicine

۲۷. Northwestern University

۲۸. University of Pittsburgh

۲۹. Brown University

۳۰. California Institute of Technology (Caltech)

۳۱. Emory University

۳۲. Icahn School of Medicine at Mount Sinai

۳۳. The Rockefeller University

۳۴. The University Texas M.D.Anderson Cancer

۳۵. The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas

۳۶. University of Massachusetts Medical School Worcester

۳۷. Vanderbilt University

۳۸. Dartmouth University

۳۹. George Washington University

۴۰. Georgetown University

۴۱. Tufts University

۴۲. University of Colorado, Denver

۴۳. University of Miami

۴۴. University of Wisconsin Madison

۴۵. Indiana University Bloomington

۴۶. Pennsylvania State University

۴۷. The University of Texas Health Science Center at Houston

۴۸. University of California, Irvine

۴۹. University of Virginia

۵۰. Case Western Reserve University

۵۱. Arizona State University

۵۲. Michigan State University

۵۳. The University of Arizona

۵۴. University of California, Davis

۵۵. The University of Tennessee, Knoxville

۵۶. University of Texas at Austin

۵۷. Purdue University

۵۸. Rutgers University New Brunswick

۵۹. University at Buffalo SUNY

۶۰. University of Kansas

۶۱. University of Utah

۶۲. Texas A&M University

۶۳. University of Connecticut

۶۴. University of Kentucky

۶۵. University of Mississippi

۶۶. University of South Florida

۶۷. Washington State University

۶۸. Carnegie Mellon University

۶۹. University of Notre Dame

۷۰. University of Illinois at Urbana-Champaign

۷۱. Oregon Health and Science University

۷۲. Rensselaer Polytechnic Institute

۷۳. Rush University

۷۴. Syracuse University

۷۵. University of Nebraska Lincoln

۷۶. Kent State University

۷۷. Lehigh University

۷۸. University of Arkansas

۷۹. University of Nebraska Medical Center

۸۰. University of Tulsa

۸۱. Clemson University

۸۲. Hofstra University

۸۳. University of California, Berkeley

۸۴, Georgia Institute of Technology

۸۵. University of California, Santa Barbara

۸۶. University of Maryland, College Park

۸۷. Rice University

۸۸. University of Colorado Boulder

۸۹. Rutgers, the State University of New Jersey

۹۰. University of California, Santa Cruz

۹۱. University of Rochester

۹۲. University of California, Riverside

۹۳. University of Massachusetts

۹۴. University of Illinois at Chicago

۹۵. Northeastern University

۹۶. Boston College

۹۷. University of Cincinnati

۹۸. University of Delaware

۹۹. Florida State University

۱۰۰.University of Hawai￾۲۰۱۹l at Manoa

۱۰۱.North Carolina State University

۱۰۲.Stony Brook University

۱۰۳.Colorado School of Mines

۱۰۴.Virginia Polytechnic Institute and State University

۱۰۵.College of William & Mary

۱۰۶. Colorado State University

۱۰۷.George Mason University

۱۰۸.University of Georgia

۱۰۹.University of Oregon

۱۱۰.Oregon State University

۱۱۱.Saint Louis University

۱۱۲.Temple University

۱۱۳.Binghamton University, State University of New York

۱۱۴.Drexel University

۱۱۵.University of Houston

۱۱۶.Lowa State University

۱۱۷.University of Missouri

۱۱۸.University of Oklahoma

۱۱۹.University of Texas at San Antonio

۱۲۰.Tulane University

۱۲۱.Wayne University

۱۲۲.American University

۱۲۳.Florida International University

۱۲۴.Georgia State University

۱۲۵.University of Maryland, Baltimore Country

۱۲۶.University of Montana

۱۲۷.New Mexico State University

۱۲۸.Northern Arizona University

۱۲۹.San Diego State University

۱۳۰.Stevens Institute of Technology

۱۳۱.Creighton University

۱۳۲.University of Central florida

۱۳۳.Louisiana State University

۱۳۴.Montana State University

۱۳۵.New Jersey Institute of Technology

۱۳۶.Oklahoma State University

Old Dominion University .137

۱۳۸.University of Texas at Arlington

۱۳۹.University of Toledo

۱۴۰.University of Wisconsin-Milwaukee

۱۴۱.Auburn University

۱۴۲.University of North Carolina at Greensboro

۱۴۳.Oakland University

۱۴۴.Ohio University

۱۴۵.Rochester Institute of Technology

۱۴۶.University of Texas at EI Paso

۱۴۷.Texas Technology University

۱۴۸.University of Southern Mississippi

۱۴۹.University Alabama Birmingham

۱۵۰. Wayne State University

۱۵۱. Yeshiva University

۱۵۲. Wake Forest University

۱۵۳. Virginia Commonwealth University

۱۵۴.Medical College Wisconsin

۱۵۵.University Vermont

۱۵۶.Loyola University Chicago

۱۵۷.University Massachusetts Amherst

۱۵۸. Princeton University

۱۵۹.Brigham Young University

۱۶۰.University-Texas Dallas

۱۶۱.University Alabama Tuscaloosa

۱۶۲.Brandeis University

۱۶۳.University Massachusetts-Boston

۱۶۴.University of South Carolina

۱۶۵.Howard University

۱۶۶.west Virginia University

۱. University of Vienna

۲. Johannes Kepler University of Linz

۳. Med University Vienna

۴. Med University Graz

۵. Med University Innsbruk

۶. Karl-Franzens University Graz

۱. University Complutense Madrid

۲. University of Barcelona

۳. Universidad Autonoma de Madrid

۴. Universidad Autonoma de Barcelona

۵. University of Navarra

۶. University of Valencia

۷. University of Granada

۸. University of Salamance

۹. University Pompeu Fabra

۱۰. University of Rovira i Virgili

۱۱. University of the Basque Country

۱۲. University of Zaragoza

۱۳. University of Alcala

۱۴. University of Castilla-La Mancha

۱۵. King Juan Carlos University

۱۶. University of La Laguna

۱۷. University of Murica

۱۸. University of Oviedo

۱۹. University of Santiago de Compostela

۲۰. University of Seville

۱. Australian National University

۲. Charles Darwin University

۳. Curtin University

۴. Edith Cowan University

۵. Flinders University

۶. James Cook University

۷. Macquarie University

۸. Monash University

۹. University of Adelaide

۱۰. University of Melbourne

۱۱. University of New South Wales

۱۲. University of Newcastle

۱۳. University of Queensland

۱۴. University of Sydney

۱۵. University of Tasmania

۱۶. University of Wollongong

۱۷. Western Sydney University

۱۸. Deakin University

۱۹. Griffith University

۲۰. La Trobe University

۲۱. University of South Australia

۲۲. Bond University

۲۳. Murdoch University

۲۴. University of Western Australia

۲۵. University of New England Australia

۱. University of Indonesia

۲. Gadjah Mada University

۱. King￾۲۰۱۹s College Landon

۲. UCL(University College London)

۳. University of Birmingham

۴. The University of Manchester

۵. Newcastle University

۶. University of Bristol

۷. University of Oxford

۸. University of Cambridge

۹. Imperial College London

۱۰. University of Edinburgh

۱۱. London School of Hygiene and Tropical Medicine

۱۲. University of Nottingham

۱۳. University of Glasgow

۱۴. University of Liverpool

۱۵. University of Southampton

۱۶. Cardiffer University

۱۷. The University of Sheffield

۱۸. University of Dundee |

۱۹. University of Leeds

۲۰. Queen￾۲۰۱۹s University Belfast

۲۱. The University of Warwick

۲۲. University of Aberdeen

۲۳. University of Leicester

۲۴. St. George￾۲۰۱۹s, University of London

۲۵. University of East Anglia(UEA)

۲۶. University of York

۲۷. Durham University

۲۸. The University of Exeter

۲۹. Keele University

۳۰. University of Bath

۳۱. University of Andrews

۳۲. University of Sussex

۳۳. Ulster University

۳۴. University of Surrey

۳۵. University of Strathclyde

۳۶. Robert Gordon University

۳۷. University of Bradford

۳۸. Queen Mary University of London

۳۹. Bangor University

۴۰. Plymouth University

۴۱. University of Hull

۴۲. University of Stirling

۴۳. Swansea University

۴۴. Aston University

۴۵. City. University of London

۴۶. Oxford Brookes University

۴۷. University of Hertfordshire

۴۸. Liverpool John Moores University

۴۹. Middlesex University

۵۰. University of Bedfordshire

۵۱. University of Brighton

۵۲. University Reading

۵۳. Lancaster University

۵۴. University Kent

۱. University of Milan

۲. Alma Master Studiorum University of Bologna

۳. Sapienza University of Rome

۴. University of Padova

۵. University Cattolica del Sacro Coure

۶. University of Florence

۷. University of Naples-Federico II

۸. University of Degli Studi di Pavia

۹. University of Turin

۱۰. University of Pisa

۱۱. University of Rome ￾۲۰۱cTor Vergata￾۲۰۱d

۱۲. University of Vita-Salute san Raffaele

۱۳. University of Milan Bicocca

۱۴. Verona University

۱۵. University of Genoa

۱۶. Perugia University

۱۷. University of Modena and Reggio Emilia

۱۸. University of Siena

۱۹. University of Trieste

۲۰. University of Bari

۲۱. University of Brescia

۲۲. University of Ferrara

۲۳. University of Catania

۲۴. Catholic University of the Sacred Heart

۲۵. University of Palermo

۲۶. University Udine

۱. Trinity College Dublin

۲. National University of Ireland

۳. University College Dublin

۴. University College Cork

۵. Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)

۶. University of Limerick

۱. KU Leuven

۲. University Cathalique de Louvain (UCL)

۳. Ghent University

۴. University Libre de Bruxelles

۵. University of Antwerp

۶. University de Liege

۷. Vrije Universiteit Brussel(VUB)

۱. Universidade de Sao Paulo

۲. Universidade Estadual de Campinas(unicamp)

۳. UNESP

۴. Universidade Federal de Sao Paulo

۵. Universidade Federal do Rio de Janeiro

۶. Universidade Federal de Minas Gerais

۷. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

۸. Pontificial Universidade Catolica do Rio Grande do Sul(PUCRS)

۹. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

۱۰. Universidade Federal do Parana-(UFPR)

۱۱. Universidade Federal de Santa Catarina

۱۲. Federal University of Bahia

۱۳. Federal University of Ceare(UFC)

۱۴. University Federal de Pernambuco (UFPE)

۱۵. University Brasilia

۱۶. Federal University of Sao Carlos

۱. Aga Khan University

۲. University of Kerachi

۱. Universidade Nova de Lisbon

۲. University of Coimbra

۳. University of Lisbon

۴. University of Porto

۵. Universadade de Beira Interior

۶. University of Minho

۱. Mahidol University

۲. Chulalongkorn University

۳. Chiang Mai University

۴. Khon Kaen University

۵. Prince of Songkla University

۶. Kasetsart University

۱. National Taiwan University (NTU)

۲. National Yang Ming University

۳. Taipei Medical University

۴. Chang Gung University

۵. National Cheng Kung University(NCKU)

۶. China Medical University

۷. Kaohsiung Medical University

۸. National Chung Hsing University

۹. National Tsing Hua University

۱۰. I-Shou University

۱۱. Fu jen Catholicuni University

۱۲. National Chiao Tung University

۱. Koc University

۲. Hacettepe University

۳. Istanbul University

۴. Ankara University

۵. Ege University

۶. Ataturk University* (￾۰۶۲c￾۰۶۴۷￾۰۶۲a ￾۰۶۴۷￾۰۶۴۵￾۰۶a9￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶cc ￾۰۶۲۸￾۰۶۲۷ ￾۰۶۲f￾۰۶۲۷￾۰۶۴۶￾۰۶۳۴￾۰۶af￾۰۶۲۷￾۰۶۴۷ ￾۰۶۳۹￾۰۶۴۴￾۰۶۴۸￾۰۶۴۵ ￾۰۶۷e￾۰۶۳۲￾۰۶۳۴￾۰۶a9￾۰۶cc ￾۰۶۲۷￾۰۶۳۱￾۰۶۴۸￾۰۶۴۵￾۰۶cc￾۰۶۴۷)

۱. Charles University

۲. Palaky University in Olomouc

۳. Masaryk University Brno

۱. Pecking University

۲. Fudan University

۳. Shanghai jiao Tong University

۴. Tsinghua University

۵. Sun Yat-Sen University

۶. Zhejiang University

۷. Nanjing University

۸. Central South University

۹. Huazhong University of Science and Technology

۱۰. SiChuan University

۱۱. Tongji University

۱۲. University of Science and Technology of China

۱۳. Wuhan University

۱۴. Xiamen University

۱۵. Soochow University

۱۶. Nankai University

۱۷. Tianjin University

۱۸. Capital Medical University

۱۹. Nanjing Medical University

۲۰. Jinan University

۲۱. Xian jiaotong University

۲۲. Zhengzhou University

۲۳. Southeast University

۲۴. Shandong University

۲۵. China Med University

۲۶. China Pharmaceutical University

۱. University of Copenhagen

۲. Aarhus University

۳. University of Southern Denmark

۴. Aalborg University

۱. Lomonosow Moscow State University

۲. Novosibirsk State University

۳. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University

۴. The S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution

۵. Sechenov First Moscow State Medical University

۶. Moscow medical stomatology Institute N.A semashko

۱. Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

۲. Osaka University

۳. The University of Tokyo

۴. Kyoto University

۵. Keio University

۶. Kyushu University

۷. Tohoku University

۸. Hokkaido University

۹. Nagoya University

۱۰. Kanazawa University

۱۱. Kobe University

۱۲. Kumamoto University

۱۳. Okayama University

۱۴. University of Tsukuba

۱۵. Chiba University

۱۶. Hiroshima University

۱۷. Nagasaki University

۱۸. Niigata University

۱۹. Showa University

۲۰. Waseda University

۲۱. Ehime University

۲۲. Jikei University School of Medicine

۲۳. Kindai University

۲۴. Shinshu University

۲۵. Tokushima University

۲۶. Yuniversity of Yamanashi

۲۷. Yokohama University

۲۸. Gunma University

۲۹. Mie University

۳۰. Tokyo Metropolitan University

۳۱. Nagoya City University

۳۲. Osaka City University

۳۳. Tokyo University of Science

۳۴. Yokohama City University

۳۵. Nihon University

۳۶. Kitasato University

۳۷. Kagoshima University

۱. Karolinska Institute

۲. University of Gothenburg

۳. Malmo University

۴. Lund University |

۵. Uppsala University

۶. Linkoping University

۷. Umea University

۸. Orebro University

۹. KTH Royal Institute of Technology

۱۰. Stockholm University

۱. University of Bern

۲. University of Zurich

۳. University of Geneva

۴. University of Basel

۵. University of Lausanne

۶. University of Fribourg

۷. Ecole Polytechnic Federal Lausanne

۱. Pontificia Universidad Catolica de Chile (UC)

۲. University of Chile

۳. Austral University of Chile

۴. Diego Portales University

۵. University of La Frontera

۶. University of Santiago, Chile(UFACH)

۷. University of Talca

۸. University of Concepcion

۱. University of Ghana

۱. University Pierre et Marie Curie (UPMC)

۲. University Claude Bernard Lyon

۳. University Paris Descartes

۴. University of Strasbourg

۵. Aix-Marseille University

۶. University of Montpellier

۷. University Paris Didort-Paris

۸. University Paris-Sud

۹. University of Nantes

۱۰. University of Rennesl

۱۱. University of Lille 2 Droit et Sante

۱۲. University Nice Sophia Antipolis

۱۳. University Paris-Est Creteil Val de Marne

۱۴. University Paul Sabatier Toulouse

۱۵. Central Supelec University

۱۶. University of Bordeaux

۱. University of Helsinki

۲. University of Turku

۳. University of Oulu

۴. University of Eastern Finland

۵. University of Tempere

۱. University of British Columbia

۲. University of Toronto

۳. McGill University

۴. McMaster University

۵. University de Montreal

۶. University of Alberta

۷. University of Calgary

۸. University of Ottawa

۹. The University of Western Ontario

۱۰. Queen￾۲۰۱۹s University at Kingston

۱۱. Dalhousie University

۱۲. Laval University

۱۳. University of Manitoba

۱۴. Universite de Sherbrooke

۱۵. Memorial University of Newfoundland

۱۶. University of Saskatechewan

۱۷. University of Victoria

۱۸. University Guelph

۱۹. Simon Faster University

۱. Seoul National University

۲. Sungkyunkwan University (SKKU)

۳. Yonsei University

۴. Korea University

۵. University of Ulsan

۶. Hanyang University

۷. KAIST University

۸. Gachon University of Medicine and Science

۹. Kyung Hee University

۱۰. Chonbuk National University

۱۱. Chonnam National University

۱۲. Chungnam National University

۱۳. Ewha Womans University

۱۴. Kyungpook National University

۱۵. Pusan National University

۱۶. The Catholic University of Korea

۱۷. Chung-Ang University

۱۸. Ajou University

۱۹. Yeungnam University

۲۰. Hallym University

۲۱. Konkuk University

۲۲. Inje University

۲۳. Gyeongsang National University

۲۴. Chungbuk National University

۲۵. Dankook University

۲۶. Gwangju Institute science&Technology

۱. Pontificia University Javeriana

۲. University of Antioquia

۳. University National of Colombia

۴. University of The Andes

۵. University the Roseiro

۱. American University of Beirut(AUB)

۱. Jagiellonian University

۲. University of Warsaw

۳. Medical University Gdansk

۴. Medical University Lodz

۵. European Medical Academy

۶. Nicolavs Copernicus University in Torun

۲. University Malaysia(UM)

۳. University Sains Malaysia(USM)

۴. University Kebangsaan Malaysia (UKM)

۵. University Putra Malaysia (UPM)

۱. Semmelweis University Budapest

۲. University Debrecen

۳. University Szeged

۴. University of Pecs

۱. Cairo University

۲. Ain Shams University

۳. Alexandria University

۴. Mansoura University

۵. South Valley University

University National Autonomous of Mexico (UNAM) .1

۲. Institute Polytechnic National (IPN)

۳. Universidad Autonomous de Yucatan

۴. University of Guadalajara

۱. University of Oslo

۲. University of Bergen

۳. University of Tromso the Arctic

۱. University of Otago

۲. The University of Auckland

۳. Massery University

۴. University of Conterbury

۱. Banaras Hindu University

۲. Aligarh Muslim University

۳. University of Delhi

۴. Panjab University

۵. Manipal University

۶. Javadpur University

۱. Radboud University

۲. Erasmus University Rotterdam

۳. University of Amsterdam

۴. Lieden University

۵. Maastricht University

۶. Utrecht University

۷. University of Groningen

۸. Vrije University Amsterdam

۹. VU University Amsterdam

۱۰. University of Twente

۱۱. Academic Center for Dentistry Amesterdam

۱. The University of Hong Kong ۲. The Chinese University of Hong Kong (CUHK) ۳. City University of Hong Kong

۱. National and Kapodistrian University of Athens

۲. Aristotle University of Thessaloniki

۳. University of Crete

۴. University of Patras

سوالات کاربران

سوال خود را در این قسمت بپرسید:

 1. حسن گفت:

  باسلام.

  آیا شما دفتر کاری درکانادا تورنتو دارید برای مراجعه حضوری؟

  ممنون

  1. سلام
   برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره های دفتر تمای حاصل فرمایید

 2. مینا گفت:

  سلام وقت بخیر
  شرایط تحصیل در رشته داروسازی فارم دی در کشور پاکستان دانشگاه کراچی میخواستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *